Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 31 de març de 2020

Proposta

Ple municipal. Sessió extraordinària

Segons el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Vist el punt VVII. Celebració a distància de les reunions dels òrgans col·legiats de les entitats locals:

“...Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital...”

 

Atès que l'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. L'evolució dels fets requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura.

 

Atès que per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Així mateix, s'han adoptat diverses mesures amb l'aprovació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

El Ple Extraordinari del dia 31 de març es farà a distancia amb l’aplicatiu de videoconferència Zoom, mitjançant un enllaç que rebreu al correu electrònic mitja hora abans de l’inici de la sessió, amb un únic punt a l’ordre del dia.

Ordre del dia

1.- Donar compte del decret d’alcaldia número 400/2020 de l’aprovació del ‘Pla de xoc per pal·liar els efectes del COVID-19’ i informar de les futures mesures municipals que es prendran.

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Aquesta sessió plenària se celebrarà a distància mitjançant una plataforma digital

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40